Rüçhan hakkı kullanım oranı %100 olarak belirtilen sermaye artırımında, 360 milyon lira olan mevcut sermaye, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayını alırsa 720 milyon liraya ulaşacak.

Bugün (6 Kasım) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan bedelli sermaye artırımı için, şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi amacıyla aldığı kararlar şöyle oldu;

egser bedelli

Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı Bu Şirket Beton İşini Biliyor! Yurt Dışından Sipariş Aldı

Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

Artırılan 360.000.000,-TL tutarındaki payların tamamının ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın nakden artırılmasına,

Artırılan 360.000.000,-TL nominal değerli sermayeyi temsilen ihraç edilecek 36.000.000.000 adet (C) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'nde işlem gören nitelikte ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,

Sermaye artırımı işlemleri kapsamında aracılık faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasında, beheri 1 Kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan 1,-TL nominal değerli bir payın (1 lot) fiyatının 1,-TL olarak belirlenmesine,

Yeni pay alma haklarının 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma haklarını kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (İki) işgünü süreyle halka arz edilmesine,

Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesi uyarınca, yeni pay alma haklarının kullanılması ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi sonrasında satılamayan pay olması halinde, söz konusu payların halka arz süresinin bitiminden itibaren 3 (üç) işgünü içinde satınalma taahhütnamesi veren ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş.'ne müracaat edilerek satışının tamamlanmasına,

Kurulun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ile II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği hükümleri çerçevesinde, sermaye artırımı nedeniyle düzenlenecek izahname ile tasarruf sahiplerine duyurunun onaylanması talebiyle Kurula başvurulmasına ve

Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kurul, Ticaret Bakanlığı, Borsa, MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması, izin veya onayların alınması, izahname, duyuru, sözleşme, beyan ve benzeri evrakların imzalanması dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.