Şirket Yönetim Kurulu’nun bugün (4 Ekim) gerçekleştirdiği toplantıda, 82.764.000, TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000, TL'ye çıkarılması kararı alındığı, KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşıldı.

Toplantıda, bedelli sermaye artırımına ilişkin alınan karar ile ilgili detaylar, şöyle paylaşıldı;

Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı! Kazanç Kapısı Aralandı! Hissede 1000 Lot 4500 Lot Oldu, Tavan Serisi Başladı!

manas bedelli

1. Şirketimizin finansal durumunun güçlendirilmesi suretiyle, planlanan yatırımların gerektirdiği fon ihtiyacının sağlanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TÜRÜ" başlıklı 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 400.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 82.764.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 165.528.000,-TL'na çıkarılmasına,

2. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının, "Borsada İşlem Gören'" nitelikte B grubu olarak oluşturulmasına,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) %50 (Yüzde Elli) oranında kısıtlanmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,00 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine,

4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise bu paylar ile rüçhan haklarının kısıtlaması nedeniyle halka arz edilecek olan 41.382.000,-TL nominal değerdeki payların, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

6. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,

7. İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

8. Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında Kaydi Pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

9. İşbu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için *** T.C. kimlik numaralı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Reşat GÖRÜR'ün yetkili kılınmasına, karar vermiştir.